Navigace

Obsah

a

ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V NOVÉ VSI POD PLEŠÍ
OZNAMUJE,
že zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021
se koná ve čtvrtek 14. 5. 2020 od 9,00 hodin do 17,30 hodin v budově MŠ.

 

Přibližnou hodinu zápisu (z organizačních důvodů) je nutné domluvit s ředitelkou školy osobně, e- mailem nebo telefonicky

na čísle 318 58 19 74.

 

Rodiče (zákonní zástupci) s sebou k zápisu přinesou :

1) vyplněnou žádost a přílohu k přijetí dítěte do MŠ (dostupná

v MŠ nebo na webových stránkách: zde a zde II.část!!)

2) rodný list dítěte (k nahlédnutí)

3) kopii očkovacího průkazu dítěte

4) potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (vydá příslušný OÚ)!

 

Rodič nebo zákonný zástupce dítěte předloží doklad o trvalém bydlišti dítěte v den konání zápisu do MŠ. Na později předložené dokumenty nebude brán zřetel.

 

Děti budou přijímány na základě stanovených kritérií. Pořadí přihlášky a doba,

v kterou se rodič nebo zákonný zástupce dostaví k zápisu, nemají vliv na přijetí dítěte.

 

 

V Nové Vsi pod Pleší dne 1. 3. 2020

 

ředitelka školy Bc. Zuzana Dulíková

 

Kritéria k přijímání dětí 2020/2021

 

Individuální vzdělávání v naší mateřské škole:

- Zákonný zástupce dítěte oznámí MŠ individuální vzdělávání svého dítěte nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tj. do 31.5. v daném roce).

- Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu ( v případě cizince místo pobytu), dále období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání