Navigace

Obsah

Povinné předškolní vzdělávání


Předškolní vzdělávání u nás v MŠ:

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole. Organizace a podmínky pro povinné předškolní vzdělávání stanovuji takto:


ORGANIZACE A PODMÍNKY PRO POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 

1. Podmínky pro uvolňování dětí z povinného př. vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání

Omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání je stejné jako doposud (telefonicky, email,osobně) a dále je potřeba dítě omluvit písemně na formuláři „Omluvný list dítěte“. Absence musí být omluvena nejdéle do tří dnů od počátku nepřítomnosti dítěte. Neomluvená absence je oznamována naOSPOD (orgán sociálně – právní ochrany dětí) a dále je jednáno s rodinou v přestupkovém řízení.
 

2. Doba povinného vzdělávání v denním programu MŠ

Pro povinné předškolní vzdělávání je vymezena doba v dopoledním programu MŠ v době od 8.00 do 12.00. Dle vyhlášky o školním stravování se dítě, které je přítomno v době podávání hlavního jídla v MŠ,stravuje vždy. Pro povinné předškolní vzdělávání je možno dohodnout výjimku s ředitelem školy.

 

3. Možnosti povinného předškolního vzdělávání (mimo běžné denní docházky)

Dítě, které nenavštěvuje pravidelně denně MŠ, se může povinně vzdělávat:

- Formou individuálního vzdělávání bez pravidelné denní docházky do MŠ

- V přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální ( pro děti s odkladem školní docházky)

-Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky

 

4. Individuální vzdělávání v MŠ

Podmínky pro individuální vzdělávání:

- Zákonný zástupce dítěte, které dovrší k 31.8.2018 pět let věku, je povinen dostavit se s dítětem k zápisu do mateřské školy.

- Zákonný zástupce dítěte oznámí MŠ individuální vzdělávání svého dítěte nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tj. do 31.5. v daném roce)

- Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu ( v případě cizince místo pobytu), dále období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání

 

5. Způsob a termíny pro ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů

(Platí pouze pro děti, které se budou individuálně vzdělávat a nebudou každodenně navštěvovat MŠ.)

- MŠ zajistí předání informací o konkretizovaných očekávaných výstupech z RVP PV např. v ŠVP PV zvolené MŠ, TVP PV, Desatera pro rodiče předškoláka …

- MŠ se zákonnými zástupci dítěte dohodne způsob a termíny ověření získaných konkretizovaných očekávaných výstupů.

- Zákonný zástupce dítěte se v dohodnutém termínu ( 1x ročně – listopad - prosinec) dostaví s dítětem k ověření do denního programu konkrétní třídy. Ověření může proběhnout v jeho přítomnosti.

- Pokud se zákonný zástupce dítěte nedostaví v řádném termínu bez zdůvodnění a ověření neproběhne, bude nabídnut jeden náhradní termín, nedostaví-li se ani v náhradním termínu, ukončí ředitel školy individuální vzdělávání a dítě bude plnit povinnou předškolní docházku denní formou.

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE BEZPLATNÉ PRO VŠECHNY DĚTI, které dovrší k 31.8.2018 věku 5-ti let.